جداساز

سبک جداساز

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی شده، بعد از اینکه متن در آن در نظر گرفته شده‌است

هر کدام از 10%تا 100% بلوک
مرکز، راست یا چپ تراز
جداساز تمام صفحه
ارتفاع از 1px تا 10px و هر رنگ
جداساز با متن

متن اینجا است

متن اینجا است

متن اینجا است

متن اینجا است

متن اینجا است

متن اینجا است

متن اینجا است

متن اینجا است

و سرانجام هر نوع مرزی

متن اینجا است

اگر واقعا نیاز به انحصار داشته باشید: تصویر جداگانه را سفارشی کنید